Privacy statement

 

Privacy

De KOOSI-websites zijn eigendom van KOOSI vastgoed bvba (hierna: KOOSI)

KOOSI verzekert uw vertrouwen niet te beschamen. Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te respecteren en te beschermen. De verwerking van persoonsgegevens van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) en de Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.

Als u wenst te reageren op onderstaande beschreven werkwijzen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan erop om jullie duidelijk te informeren en zorg te dragen over al uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Voor KOOSI is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt KOOSI zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop KOOSI gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

KOOSI verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van KOOSI;
(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van KOOSI en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van KOOSI.

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van KOOSI besluit uw gegevens via KOOSI aan derden te verstrekken, dan is KOOSI op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk

KOOSI maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Op de websites van KOOSI worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat KOOSI haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

KOOSI maakt soms bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

KOOSI behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met: info@koosi.be

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

De website KOOSI.be wordt beheerd door KOOSI vastgoed bvba met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Kerkstraat 27, België (hierna ook genoemd: KOOSI). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna ook genoemd: de ”Voorwaarden”) zorgvuldig door alvorens de KOOSI- websites & applicatie te gebruiken.

Het loutere gebruik van de KOOSI -website of applicatie, houdt in dat u onderhavige gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van KOOSI.

 

Gebruiksnorm

U dient zich als gebruiker van een KOOSI -website of applicatie in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van KOOSI en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOOSI, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren, te spideren, te crawlen, te scrapen of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is wel toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van KOOSI, waarbij de website binnen de kaders van KOOSI verschijnt) aan te brengen en waarbij KOOSI daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt KOOSI zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

 

Hyperlinks

In bepaalde rubrieken bevat de KOOSI website hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

Aansprakelijkheid

KOOSI streeft naar een up-to-date woningaanbod op haar website, met relevante en nuttige informatie voor de bezoeker en probeert de servers zo optimaal en virusvrij mogelijk te houden, maar KOOSI kan de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving en informatie op haar website, voor welk gebruik dan ook, niet garanderen, noch kan zijn het virusvrij zijn van de website garanderen, en zij kan dienaangaande niet aansprakelijk gesteld worden. Bij twijfel over de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de gegevens of bij constatering van enige problemen of gebreken dienaangaande, raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar).

KOOSI is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

KOOSI is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, noch directe noch indirecte schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van haar website of van de informatie, gegevens en berichtgeving beschikbaar op of via haar website, noch de onmogelijkheid van dergelijk gebruik. Evenmin kan KOOSI aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website van KOOSI zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s), metatag(s) content of andere data zoals van het spideren van de data en content, noch voor de (inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website worden aangeboden.

KOOSI is ook niet aansprakelijk voor schade, noch directe noch indirecte schade, ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en over brenging van virussen. De gebruiker vrijwaart KOOSI voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden die enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de KOOSI-website of applicatie, dan wel met of uit de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden.

 

Registratie & wachtwoord

U kunt zich vrij inschrijven op de site www.koosi.be. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten zoals:

(a) het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed
(b) het opslaan van het vastgoed dat u interesseert
(c) de mogelijkheid een persoonlijke beoordeling toe te voegen aan panden die u interesseren
(d) de mogelijkheid persoonlijk commentaar toe te voegen aan panden die u interesseren
(e) de mogelijkheid om te zien hoe vaak een zoekertje werd bekeken sinds het werd opgemaakt
(f) een waarschuwing via e-mail zodra een pand dat beantwoordt aan uw criteria, op de site wordt geplaatst
(g) een waarschuwing zodra de prijs van een pand dat u interesseert, verandert
(h) nieuwsbrieven met tips en adviezen op het gebied van aankoop, verhuur, veilingen, verhuis, financiering en vastgoed in het algemeen
(i) informatie en catalogi met betrekking tot onderwerpen die u hebt geselecteerd

Uw wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van deze diensten te kunnen genieten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden. De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijke voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangscode.

 

Beschikbaarheid & toegangsverbod

Hoewel wij ons inzetten om de site KOOSI 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

KOOSI zal er in de mate van het mogelijk op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. KOOSI kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. KOOSI raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma’s op zijn computer te installeren.

KOOSI behoudt zich het recht voor eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

(a) die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
(b) die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om te spammen voor eender welk doel
(c) die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
(d) die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden
(e) die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
(f) die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
Wij behouden ons ook het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs vóór het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te wijzigen in de volgende gevallen:
(a) Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand
(b) Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden
(c) Een of meerdere foto’s stellen het vastgoed niet expliciet voor of een pand dat slechts op de achtergrond staat
(d) Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite
(e) Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk

 

Intellectuele rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de KOOSI -website en –applicatie, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, berusten uitsluitend bij KOOSI. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, de rechten van de producent van een database en andere rechten van intellectuele eigendom in België of elders.

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,…) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. KOOSI kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot 500.000€ geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent KOOSI de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op één computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo’s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van de KOOSI of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder KOOSI, is elk gebruik van namen, merken en logo’s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOOSI. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan support@koosi.be Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: http://koosi.be, toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van KOOSI.

In geen enkel geval kan KOOSI verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de KOOSI-site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

 

Intellectuele rechten

KOOSI maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten soms gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is onder meer www.koosi.be & applicaties. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan de helpdesk van KOOSI.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een bericht toe te sturen naar: support@koosi.be

 

Privacy

De KOOSI-website is eigendom van KOOSI vastgoed bvba.

Voor KOOSI is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt KOOSI zich aan de eisen die de Privacywet stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop KOOSI gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Gelieve de pagina “Privacy” te raadplegen meer informatie.

 

Wijzigingen

KOOSI behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen of wijzigingen van de Voorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Voorwaarden. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met: KOOSI vastgoed bvba, Kerkstraat 27, 2640 Mortsel, T.: 03 844 66 83.

 

Splitsbaarheid

Indien enige bepalingen van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zouden blijken, zullen de overblijvende bepalingen van de Voorwaarden en de Voorwaarden in hun geheel desalniettemin geldig en van kracht blijven. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, zal deze bepaling vervangen worden door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op onderhavige Voorwaarden en op de relaties tussen KOOSI en de gebruikers van de KOOSI -website/applicatie, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de KOOSI-website/applicatie zal, bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht, uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen.